Moss Schakklub inviterer til
Landsturneringen 2006
8. - 15. juli

SJAKKBUTIKKEN.NO
Resultater

BYGGERN
-Hovedsponsor for Landsturneringen 2006-LANDSTURNERINGEN

1. Landsturneringen er åpen for alle spillere tilsluttet NSF. Sentralstyret kan gi utenlandske spillere tillatelse til å delta, dersom de er medlemmer av et landsforbund tilsluttet FIDE. Bare norske statsborgere, og utenlandske statsborgere fast bosatt i Norge minst det siste året, kan få en norgesmestertittel.

2. Landsturneringen holdes hvert år om mulig i juli måned. Arrangøren må rette seg etter de vedtak som sentralstyret fatter. Spilleprogram, startavgift og pengepremier i Eliteklassen skal godkjennes av sentralstyret etter forslag fra arrangøren. Turneringen skal avvikles over minst 8 dager med mindre sentralstyret har gitt arrangøren dispensasjon. Starten for Eliteklassen kan berammes inntil to dager før de øvrige klasser. Arrangøren sender innbydelse til alle klubber innen den 15. februar.

3. Det spilles i følgende klasser:

a) KLASSE ELITE: Berettiget til å spille er de tre siste kårede norgesmestere, nr. to og tre i siste landsturnering, de to beste i klasse mester i siste landsturnering, regjerende juniornorgesmester, vinneren av sist avsluttede Norges Grand Prix, spillere som siden forrige landsturnering har oppnådd minst en IM-inntegning, uavhengig av om de fra før har tittelen, spillere med rating innen ratinggrunnlaget for klassen, samt andre som Eliteutvalget (EU) finner kvalifisert. Sentralstyret fastsetter spillesystem etter antall spillere i klassen. Det kan spilles etter Berger system med 10 eller 12 spillere eller etter NSFs Monradsystem med minst 16 spillere. Ved for lite antall kvalifiserte spillere eller ved ulikt antall, fyller EU opp med de(n) spiller(e) som ligger best an til å være kvalifisert. Vinneren får tittelen Norgesmester og innehar tittelen til neste landsturnering. Deltakere i Eliteklassen er fritatt fra å betale startavgift.

b) KLASSE MESTER, KLASSE 1, KLASSE 2, KLASSE 3, KLASSE 4: Berettiget til å delta er spillere med rating innen ratinggrunnlaget for klassen, de som oppnådde minst 60 prosent score i klassen i forrige landsturnering, de 7 % (avrundet) beste - men minst tre spillere - i klassen under i forrige landsturnering, vinneren av klassen under i sist avsluttede Norges Grand Prix, samt de som NSF finner kvalifisert. I mesterklassen er også regjerende nordnorsk mester og regjerende kretsmestere individuelt berettiget til å spille, samt spillere med minimum 2100 i FIDE-elo på siste offisielle liste.

c) KLASSE 5: Består av spillere som ikke er berettiget til å spille i noen av de foran nevnte klasser.

d) SENIORKLASSE: Denne deles i to grupper, "Senior A", som er åpen for alle som holder aldersgrensen, og "Senior B" som er stengt for spillere med rating 1500 og høyere. Hvis en av gruppene har færre enn 10 påmeldte, skal de slås sammen. Vinneren av Senior A får tittelen Seniornorgesmester og innehar tittelen til neste landsturnering.

Beste spiller over 75 år i Senior A skal premieres særskilt. Dersom det ikke deltar spillere over 75 år i Senior A, skal beste spiller over 75 år i Senior B premieres særskilt.

e) JUNIORKLASSEN: Denne deles i to grupper "Junior A", som er åpen for alle som holder aldersgrensen, og "Junior B" som er stengt for spillere med rating 1500 og høyere. Hvis en av gruppene har færre enn 10 påmeldte skal de slås sammen. Vinneren av Junior A får tittelen Juniornorgesmester og innehar tittelen til neste landsturnering.

f) KADETTKLASSEN: Denne deles i to grupper "Kadett A" som er åpen for alle som holder aldersgrensen, og "Kadett B" som er stengt for spillere med rating 1250 og høyere. Hvis en av gruppene har færre enn 10 påmeldte skal de slås sammen. Vinneren av Kadett A får tittelen Kadettnorgesmester og innehar tittelen til neste landsturnering.

g) LILLEPUTTKLASSEN: Vinneren får tittelen Lilleputtnorgesmester og innehar tittelen fram til neste landsturnering.

h) MINIPUTTKLASSEN: Vinneren får tittelen Miniputtnorgesmester og innehar tittelen fram til neste landsturnering.

4. For å være berettiget til å spille i en klasse på grunnlag av rating er det tilstrekkelig å ha vært innen ratinggrunnlaget for klassen på en av de offisielle ratinglister siden siste landsturnering. Ingen kan pålegges å spille i en høyere klasse enn siste offisielle ratingliste tilsier.

5. SPILLESYSTEM. Det spilles etter NSFs Monradsystem med mindre deltakerantallet tilsier at Berger bør benyttes, og det spilles i 9 runder om ikke annet er bestemt.

6. BETENKNINGSTIDEN pr. spiller er 2 timer på 40 trekk og deretter 20 trekk på 1 time og ytterligere ½ time på resten av partiet.

7. POENGLIKHET. Hvis flere spillere i en klasse eller gruppe har oppnådd samme poengsum, avgjøres rekkefølgen etter gjeldende kvalitetsberegning. Unntak gjøres for poenglikhet om førsteplassen i klassene Elite, Junior A, Kadett A og Senior A. Ved poenglikhet om førsteplassen mellom to soillere i de nettopp nevnte klassene, spilles en to partiers stikkamp med samme betenkningstid som det spilles med i Landsturneringen. Ved fortsatt poenglikhet avgjør kvalitets-beregningen fra NM. Ved poenglikhet om førsteplassen mellom tre eller flere spillere i de nettopp nevnte klassene, spilles ett parti mellom hver av spillerne etter tilsvarende prosedyre. NSF fastsetter tid og sted for eventuelle stikkamper, men disse må være avsluttet i løpet av 60 dager etter NM.

8. PÅMELDING skal fortrinnsvis skje gjennom ens klubb. Klubbene skal oversende arrangøren deltakerliste og startavgift innen den fastsatte frist. Dersom arrangøren aksepterer etteranmeldte skal startavgiften for disse forhøyes med inntil 50%.

Vedtatt på NSFs 67. kongress i Asker 9. juli 1988, redigert etter senere endringer sist vedtatt på NSFs 83. kongress i Molde 4. juli 2004.

REGLER FOR LANDSTURNERINGEN - NM I SJAKK.

1. Det spilles etter FIDE's spilleregler, NSFs turneringsreglement og de bestemmelser som står her.

2. Protestfrist mot rundeoppsettet er 10 minutter før start dersom oppsettet er bekjentgjort senest 15 minutter før start, ellers er det 5 minutter etter bekjentgjøring.

3. Dersom en spiller ikke møter til en runde, regnes han som utgått av turneringen med mindre forfall er meddelt før neste runde settes opp og grunnen til fraværet kan godtas.

4. Turneringsledelsen bestemmer hvordan brett og klokker skal plasseres.

5. Ansvarlig turneringsleder utarbeider i samarbeid med arrangør retningslinjer for deltakerne med bestemmelser om innrapportering av resultat, analyse og lynsjakk, orden i spillelokalet og andre praktiske forhold.

6 . Turneringsledelsens avgjørelser kan ankes inn for enten en på forhånd utnevnt overdommer (forbundsdommer) eller en tvistekomite bestående av 3 spillere og to varamedlemmer fra forskjellige klubber (alle må være minst kretsdommeraspirant). Tvistekomiteen kan velges under åpningen eller utpekes av NSF's president.

Disse regler er vedtatt av NSFs sentralstyre den 2. mars 1991, endret som følge av vedtak på NSFs kongress 2002.

 

 

 

 
Copyright © 2004-2005 Moss Schakklub ORG 983764886 . All rights reserved. Post sendes: Postboks 234, 1501 Moss.
SPILLESTED: Funksjonshemmedes Fritidssenter, Prins Chr. August pl 4, 1532 Moss, torsdager kl. 18.00-23.00
BANKGIRO: 10612135202 Tlf. 69 26 54 41 Epost: Web-ansvarlig Web http://www.sjakknet.no

KontaktWebmaster Medlemmer Kommentar! Dumdows

GENERAL OF WEBMASTER